BlackFriGay Actievoorwaarden

Actievoorwaarden BlackFriGay / Andrew Christian
21-11-2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de BlackFriGay ‘Gratis Andrew Christian underwear bij aankoop vanaf €50,- euro’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Flavourez BV, gevestigd te Rijswijk, hierna te noemen: ‘Flavourez’.

 Algemeen

 1. Elk persoon die een aankoop doet bij Flavourez is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. 
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

 Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie worden je persoonlijke gegevens die bij aankoop is ingevuld gebruikt.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 21 t/m 28 November 2022.
 2. Hoe kan je meedoen?
  1. Koop €50,- of meer in één keer in de Flavourez onlinewinkel.
  2. Vermeld in het opmerkingenveld "Speciale instructies voor bestelling" uw maat, dan weten we zeker dat het goed komt.
  3. Ontvang je gratis Andrew Christian ondergoed samen met je bestelling!
 3. Je kan meerdere malen deelnemen.

 Aansprakelijkheid en vrijwaring

De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

Contact/Klachten

Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op:

Online: via het webformulier op flavourez.nl/pages/contact

Na ontvangst van uw klacht neemt Flavourez zo spoedig mogelijk contact met u op.

Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 
 5. Flavourez behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Flavourez hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 6. Flavourez behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen zonder dat Flavourez daarvoor verantwoordelijk zal zijn.